top of page
money-2696219_edited.jpg

Friska företag ökar lönsamheten

Riskgrupp till friskgrupp

Jag hjälper er organisation att uppnå ert hälsomål. Medarbetare delas in i risk- och friskgrupper med olika behov av livsstilsförändring. Indelningen visar behovet av hälsofrämjande insatser inom organisationen. Ju fler i friskgrupp, desto bättre är organisationens livsstil och hälsa. Deltagare i riskgrupp har ett större behov av livsstilsförändring.

Jag erbjuder även friskvårdsaktiviteter, föreläsningar och team building aktiviteter. Tjänsterna kan kombineras och vi tar fram ett paket som passar ert företag.

hjärtslag.png

Förebyggande underhåll

Att förebygga ohälsa brukar ur ett företagsekonomiskt perspektiv vara mycket lönsamt. Därmed minskas risken för:

 • kostnader för sjukfrånvaro

 •  minskad effektivitet

 •  belastningsskador

 •  kostnader för rehabilitering

 •  utslagning från arbetsplatsen

Fysiskt och psykiskt underhåll av personal borde vara lika självklart som fysiskt underhåll på maskiner. En del i det mänskliga underhållet är definitivt en väl fungerande friskvård. Med bra maskinunderhåll håller maskiner längre. Med bra underhåll på människor, i det här fallet friskvård, ökar möjligheten att personalen gör ett bättre jobb och att sjukfrånvaron hålls nere.

Nedan visas några resultat från en undersökning av 400 intervjuade direktörer och höga chefer i en så kallad Hälsobarometer.

 • Tre av fyra chefer är övertygade om att motion förbättrar prestationsförmågan.

 •  Under den senaste femårsperioden är det sex av tio organisationer som har ökat sina möjligheter till friskvård för medarbetarna.

 • Bland dem som har ökat möjligheterna till friskvård är det också en dryg tredjedel som uppfattar att det har minskat sjukfrånvaron.

 • I stort sett samtliga är av uppfattningen att regelbunden motion sänker sjukfrånvaron och ökar arbetsglädjen.

 • 72 procent var övertygade om att bra hälsa hos medarbetarna förbättrar företagets lönsamhet.

 • 65 procent ansåg att arbetsgivarnas engagemang i medarbetarnas hälsa kommer att öka i framtiden.

 • Det finns ett starkt stöd för uppfattningen att friska och hälsosamma medarbetare är bra för varumärket.

bottom of page